Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/172/13 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Monieckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645), Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Monieckiego, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/172/13
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 31 października 2013 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Monieckiego

§ 1. 1. Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Monieckiego zwanego dalej "Powiatem" uczestnictwa w ważnych dla Powiatu sprawach, w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii, propozycji, sugestii co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacją.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Powiatu Monieckiego w przypadkach:

1) przewidzianych ustawą;

2) w sprawach szczególnie ważnych dla Powiatu.

2. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach dotyczących:

1) strategii rozwoju Powiatu;

2) wieloletnich planów inwestycyjnych;

3) pojedynczych inwestycji powiatowych o dużym znaczeniu dla mieszkańców.

§ 3. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnopowiatowy;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium (części Powiatu);

3) środowiskowy - dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów mających siedzibę na terenie Powiatu.

§ 4. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 są mieszkańcy Powiatu, którzy ukończyli 18 rok życia.

2. W przypadku konsultacji, o których mowa w § 3 pkt 3 do udziału w konsultacjach uprawnieniu są umocowani przedstawiciele grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów mających siedzibę na terenie Powiatu.

3. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, przedstawicieli grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 5. 1 Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

2. Jeżeli konsultacje społeczne polegają na wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań, uczestnik konsultacji powinien mieć również możliwość wyboru opcji: "żadne z powyżej proponowanych rozwiązań".

§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się w jednej z następujących form:

1) zapytania ankietowego przeprowadzonego w siedzibie Starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu Monieckiego www.monki.pl;

2) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu;

3) zebrań przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu;

4) badania ankietowego przeprowadzanego na terenie wszystkich gmin lub części obszaru Powiatu Monieckiego;

5) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym lub instytucjom mającym siedzibę na terenie Powiatu;

6) zebrań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu;

7) rozesłania pocztą elektroniczną projektu rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami, lub stosownej ankiety do zainteresowanych podmiotów.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

3. Konsultacje prowadzone w formie internetowych ankiet lub sondaży nie mogą trwać krócej niż 14 dni.

4. W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Powiatu, spotkaniu przewodniczy Starosta Moniecki lub upoważniona przez niego osoba.

5. Ze spotkania z mieszkańcami sporządza się protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych, do którego dołącza się listę obecności.

6. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie.

7. Zarząd Powiatu w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo - konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag, opinii i wniosków. W skład zespołu mogą wejść przedstawiciele organizacji społecznych, powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele gmin Powiatu Monieckiego, a także eksperci w dziedzinach związanych z przedmiotem konsultacji.

§ 7. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych mogą wystąpić:

1) Rada Powiatu;

2) Zarząd Powiatu;

3) grupa mieszkańców Powiatu w liczbie co najmniej 50 osób, które ukończyły 18 rok życia.

§ 8. 1 Wniosek, o którym mowa w § 7 powinien zawierać:

1) przedmiot konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny;

4) formy przeprowadzenia konsultacji;

5) uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji.

2. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony został z inicjatywy grupy mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 1 do wniosku należy dołączyć listę co najmniej 50 osób popierających przeprowadzenie konsultacji społecznych, spełniających wymogi określone w § 4 ust. 1, która powinna zawierać :

- imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia;

- adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania);

- nr ewidencyjny PESEL;

- podpis;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

3. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 2 reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

4. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, nie spełnia wymogów formalnych, Zarząd Powiatu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wzywa osoby upoważnione, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku uniemożliwiających nadanie mu dalszego biegu.

5. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 9. 1 Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z zachowaniem niniejszych zasad.

2. Zarząd Powiatu w uchwale o przeprowadzeniu konsultacji społecznych określa:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięg konsultacji;

4) formę przeprowadzenia konsultacji;

5) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji;

6) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji;

7) sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji;

8) sposób poinformowania o wynikach konsultacji.

§ 10. 1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszcza się z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem konsultacji, stosownie do zakresu konsultacji:

1) na stronie internetowej Powiatu Monieckiego;

2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mońkach.

2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach społecznych może być umieszczone:

1) na stronach internetowych Gmin położonych na terenie Powiatu Monieckiego;

2) na tablicach ogłoszeń urzędów gmin na terenie Powiatu Monieckiego;

3) na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Moniek oraz we wszystkich miejscowościach Powiatu, za pośrednictwem sołtysów wsi (w przypadku konsultacji ogólnopowiatowych).

§ 11. Z przeprowadzonych konsultacji Zarząd Powiatu składa pisemną informację Radzie Powiatu na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 12. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Monieckiego i na tablicy ogłoszeń Starostwa.

§ 13. Obsługę informacyjno-organizacyjną konsultacji zapewnia właściwy ze względu na przedmiot konsultacji Wydział Starostwa Powiatowego w Mońkach.

§ 14. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Powiatu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe