Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/144/13 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego;

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub słuchacza szkoły;

4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną;

5) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Zambrowski;

6) kontrolowanym - rozumie się przez to szkołę, której udzielono dotacji.

§ 3. 1. Dotacje z budżetu powiatu przysługują:

1) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat;

2) pozostałym niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w pkt 1, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. W przypadku, gdy powiat nie prowadzi typu i rodzaju szkół publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat prowadzący takie szkoły.

§ 4. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony w Starostwie Powiatowym w Zambrowie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do:

1) składania do Starostwa Powiatowego w Zambrowie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów ustalonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na dziesiąty dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, składania do Starostwa Powiatowego w Zambrowie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o liczbie uczniów, którzy w poprzednim miesiącu spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

3) składania do Starostwa Powiatowego w Zambrowie, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału sprawozdania finansowo - opisowego zawierającego rozliczenie dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

4) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych z dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;

5) prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje o rzeczywistej liczbie uczniów, a w przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, również ich uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

6) zgłaszania zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

§ 6. Dotacje przekazywane są w 12 transzach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 7. 1. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się wysokość standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

2. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość tego standardu.

3. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji dokonuje się korekty kwot dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ustalonych zgodnie z ust.1.

§ 8. 1. Informację o wysokości kwoty dotacji przysługujących szkołom na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały przekazuje się osobom prowadzącym szkołę niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej dla powiatu na dany rok budżetowy.

2. Dotacja udzielona szkole ulega zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego w przypadku zmniejszenia się faktycznego stanu liczebnego uczniów w stosunku do liczby uczniów przyjętej do obliczenia wysokości dotacji na podstawie wniosku, o którym mowa w § 4.

§ 9. 1. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 udzielana jest, na podstawie informacji o liczbie uczniów według stanu na dzień 10-go każdego miesiąca, po dokonaniu korekty wypłaconej w poprzednim miesiącu dotacji na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Kwota dotacji przekazana w miesiącu grudniu na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podlega zwrotowi do budżetu powiatu w terminie do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

§ 10. Sprawozdanie finansowo-opisowe, o którym mowa w § 5 pkt 3, składane za IV kwartał każdego roku, jest rozliczeniem rocznym, obejmującym wszystkie środki otrzymane przez szkołę od powiatu w tym roku budżetowym jako dotacja przysługująca szkole na podstawie art. 90 ust. 2a i 3 ustawy, w tym środki stanowiące wyrównanie bądź uzupełnienie dotacji za lata poprzednie.

§ 11. 1. Zwrotowi do budżetu powiatu, podlega dotacja:

1) pobrana w nadmiernej wysokości;

2) niewykorzystana;

3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na pokrycie innych wydatków niż określone art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 1, następuje do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

3. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, liczonymi w następujący sposób:

1) w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, od dnia następującego po terminie określonym w ust. 2 do dnia jej zwrotu;

2) w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu.

4. W przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji lub niewłaściwego jej wydatkowania w toku czynności kontrolnych, termin zwrotu dotacji określa protokół z przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowany organ prowadzący w trakcie trwania roku budżetowego, zobowiązany jest on do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości środków udzielonych z budżetu powiatu, w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.

§ 11. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w informacjach, o których mowa w § 5 pkt 1, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji;

2) wykorzystanie dotacji przyznanej szkole, zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy;

3) zgodność złożonego sprawozdania finansowo-opisowego, o którym mowa w § 5 pkt 3, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania.

2. Kontrolę, o której mowa w ust.1, przeprowadzają osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego.

3. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie kontrolowanego.

4. Kontrolowany jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym warunków i środków do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontrolowany, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. Podmiot kontrolowany zostanie poinformowany co najmniej na siedem dni przed planowaną kontrolą o terminie kontroli i osobach mających przeprowadzać kontrolę.

7. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

§ 12. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie w nienależnej wysokości, a szkoła nie zwróci dotacji w terminach określonych w art. 251 ust. 1 i 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 zm. poz. 938) Starosta Zambrowski wydaje decyzję określającą kwotę przypadająca do zwrotu, termin zwrotu oraz datę od której nalicza się odsetki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXVI/152/09 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 08 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 186, poz 1989).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/144/13
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 29 października 2013 r.

………………………………...……....

(pieczęć szkoły)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK ................................

1. Dane szkoły:

Pełna nazwa szkoły:

........................................................................................................................................................................

Adres szkoły:

........................................................................................................................................................................

REGON: .................................................. NIP: ...........................................................................................

2. Dane osoby/organu prowadzącego szkołę:

Nazwa osoby/organu prowadzącego:

........................................................................................................................................................................

Adres osoby/organu prowadzącego:

........................................................................................................................................................................

REGON: ................................................. NIP: ............................................................................................

3. Dane osoby reprezentującej, zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem, osobę/organ prowadzący szkołę lub jej pełnomocnika:

Nazwisko i imię:

.......................................................................................................................................................................

Tytuł prawny/pełniona funkcja:

.......................................................................................................................................................................

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ostatnie, aktualne zaświadczenie)

.......................................................................................................................................................................

5. Rachunek bankowy szkoły właściwy do przekazywania należnej dotacji:

Nazwa banku i nr rachunku:

......................................................................................................................................................................

Posiadacz rachunku bankowego szkoły (nazwa i adres zgodnie z umową zawartą z bankiem):

......................................................................................................................................................................

6. Planowana liczba uczniów w …………. roku:

Styczeń - sierpień

Wrzesień - grudzień

7. Osoba/organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności szkoły.

............................................................................
Miejscowość, data

..........................................................................
(czytelny podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania osoby/organu prowadzącego)

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/144/13
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 29 października 2013 r.

………………………………...………

(pieczęć szkoły)

INFORMACJA
o aktualnej liczbie uczniów
w miesiącu ………………..………. w roku ………..…….

Dane szkoły:

Pełna nazwa szkoły:

....................................................................................................................................................................

Adres szkoły:

....................................................................................................................................................................

REGON: .................................................. NIP: .......................................................................................

Dane osoby/organu prowadzącego szkołę:

Nazwa osoby/organu prowadzącego:

....................................................................................................................................................................

Adres osoby/organu prowadzącego:

....................................................................................................................................................................

REGON: .................................................. NIP: .......................................................................................

Niniejszym oświadczam, że liczba uczniów wg stanu na 10 ………………………. wynosi: ……...,

(miesiąc i rok)

w tym: ………. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rachunek bankowy szkoły właściwy do przekazywania należnej dotacji:

Nazwa banku i nr rachunku:

....................................................................................................................................................................

Posiadacz rachunku bankowego szkoły (nazwa i adres zgodnie z umową zawartą z bankiem):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podawanie nieprawdy potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

............................................................................
Miejscowość, data

..........................................................................
(czytelny podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania osoby/organu prowadzącego)

Termin składania informacji do 15 dnia każdego miesiąca.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/144/13
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 29 października 2013 r.

OŚWIADCZENIE

o faktycznej liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu ………… w roku …..……

.................................................................................................................................

(Nazwa osoby/organu prowadzącego )

Oświadczam, że liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu ………......... w roku ……..... wyniosła w :

……………………………………………………
( Nazwa Szkoły)

……………………………………………………
(liczba uczniów)

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podawanie nieprawdy potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

............................................................................
Miejscowość, data

..........................................................................
(czytelny podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania osoby/organu prowadzącego)

Termin składania informacji: do 15 dnia każdego miesiąca.


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/144/13
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 29 października 2013 r.

……………………………………………………
( Nazwa Szkoły)

……………………………………………………
(miejscowość i data)

Sprawozdanie finansowo-opisowe - rozliczenie otrzymanej dotacji za okres …………………. *)

.......................................................................................................................... jako osoba/organ prowadzący

(nazwa osoby/organu prowadzącego)

........................................................................................................... wpisanej do ewidencji szkół i placówek

(nazwa szkoły)

niepublicznych prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego zgodnie z zaświadczeniem Nr ...........................

z dnia .................................................. przedkładam sprawozdanie finansowo-opisowe z otrzymanej dotacji.

Wysokość udzielonej dotacji w ........................ wynosi ......................zł. (słownie:..........................................

........................................................), co stanowi ...............................% rzeczywistych kosztów prowadzenia

............................................................................................................................w okresie sprawozdawczym.

(nazwa szkoły)

Informacja o liczbie uczniów/wychowanków

miesiąc

liczba uczniów/wychowanków (łączna suma za miesiące sprawozdawcze)

dotacja należna

dotacja przekazana

różnica

uwagi

nadpłata

niedopłata

I-III

IV-VI

VII-XI

X-XII

Razem I-XII

Udzielona dotacja została wykorzystana na:

Lp.

wyszczególnienie

plan

wykonanie

ogółem

w tym ze środków powiatu

DANE FINANSOWE W ZŁOTYCH

I.

Razem koszty, w tym:

1.

Wynagrodzenie osobowe (brutto)

2.

Wynagrodzenie bezosobowe

3.

Pochodne od wynagrodzeń

Inne koszty bezpośrednie

Wynajem sal

Materiały i wyposażenie

Usługi obce (media)

4.

Pozostałe **)

II.

Dotacja Powiatu

Aktualny stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym wynosi ......................................................

(słownie: .........................................................................), co stanowi ...........................% przyznanej dotacji

Oświadczenia osoby/osób reprezentującej/ych organ prowadzący:

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)

……………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe)

……………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania osoby/organu prowadzącego)

*) - wpisać właściwy okres (np. I kwartał … roku/ … /rok …)

**) - należy dokładnie określić ich nazwy


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe