Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Krasnopol:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 u.p.o.l., o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 818,17 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.364,92 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.637,89 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 u.p.o.l., o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.660,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.815,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.910,85 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 u.p.o.l., o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 u.p.o.l., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.637,89 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 u.p.o.l. (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 u.p.o.l., o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.910,85 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.415,84 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy w Krasnopolu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego - z 2012 r. poz. 3386 i poz. 3389).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/215/2013
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 30.10.2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

10,00

138,95

18

25

138,95

383,99

25

31

383,99

540,96

31

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

1617,14

2398,61


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/215/2013
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 30.10.2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

10,00

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

1.381,13

1.894,94

Trzy osie

12

40

1.218,53

1.684,91

40

1.684,91

2.492,33

Cztery osie i więcej

40

1.684,91

2394,29

40

1.684,91

2394,29


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/215/2013
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 30.10.2013 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

10,00

24,89

18

25

173,93

312,84

25

312,84

548,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

1123,66

1662,33

Trzy osie i więcej

12

38

661,79

921,50

38

921,50

1252,40

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe