Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378)oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1342, poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Krasnopol w wysokości 7,00 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się dla Pana Krzysztofa Lewandowskiego zam. Krasnopol.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Krasnopol.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała NR XIX/117/2012 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3387).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe