Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Krasnopol, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654. Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, z 2013 r. poz. 660), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) w związku z art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1342, poz. 1529)Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/50/2011 Rady Gminy Krasnopol z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Krasnopol, załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/217/2013
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 30.10.2013 r.

WYKAZ SOŁECTW ORAZ INKASENTÓW PODATKÓW

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię inkasenta (sołtysa)

Stawka procentowa

1.

Aleksandrowo

Malinowska Małgorzata

7

2.

Boksze Nowe

Matulewicz Grzegorz

7

3.

Buda Ruska

Jurkun Bolesław

7

4.

Czarna Buchta

Michniewicz Krzysztof

7

5.

Czerwony Krzyż

Cichanowicz Halina

12

6.

Gremzdel

Karłowicz Krzysztof

10

7.

Gremzdy Polskie

Sitko Zenon

7

8.

Głuszyn

Popławski Henryk

7

9.

Jegliniec

Alboszta Jan

7

10.

Jeglówek

Karłowicz Jacek

7

11.

Jeziorki

Iwanow Agafia

7

12.

Krucieniszki

Sinkiewicz Jarosław

7

13.

Królówek

Izbicka Zenobia

7

14.

Krasnopol I

Czakis Marek

5

15.

Krasnopol II

Wiszniewski Mieczysław

5

16.

Krasne

Dąbrowski Krzysztof

7

17.

Linówek

(bez inkasenta)

7

18.

Łopuchowo

Żynda Grażyna

7

19.

Michnowce

Klimko Stanisław

10

20.

Murowany Most

Daniłowicz Barbara

10

21.

Mikołajewo

Lachowicz Robert

7

22.

Maćkowa Ruda

Świacki Edward

7

23.

Orlinek

Ślużyński Antoni

7

24.

Piotrowa Dąbrowa

Aponik Henryk

7

25.

Pawłówka

Ferens Ireneusz

7

26.

Romanowce

Myszczyński Jacek

7

27.

Rudawka

Boćwiński Piotr

10

28.

Rosochaty Róg

Bołtrukanis Dariusz

7

29.

Remieńkiń

Bobrowski Czesław

7

30.

Ryżówka

Krajewski Józef

7

31.

Skustele

Romański Wiesław

7

32.

Smolany Dąb

Orzechowska Lucyna

7

33.

Stabieńszczyzna

Uminowicz Antoni

7

34.

Wysoka Góra

Suchocki Władysław

7

35.

Żłobin

Wodecki Ryszard

7

36.

Żubronajcie

Ćwikliński Zdzisław

7

37.

Żubrówka

Fidrych Andrzej

7

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe