Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509 ) Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/103/04 Rady Gminy Krasnopol z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 30 października 2013 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNOPOLU

§ 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu zwany dalej "Statutem" określa:

I. Postanowienia ogólne.

II. Cele i zadania Ośrodka.

III. Nadzór i Organizację Ośrodka.

IV. Gospodarkę finansową Ośrodka.

V. Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Krasnopol prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Rada Gminy Krasnopol.

2. Ośrodek został powołany Uchwałą Nr IX /40 /90 Gminnej Rady Narodowej w z dnia 02 marca 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

§ 3. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy Krasnopol.

2. Nadzór nad realizacją zadań zleconych Ośrodkowi z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Krasnopol.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Krasnopol.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. Pieczęć podłużna dodatkowo może zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON, NIP, komórki organizacyjnej.

§ 5. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.);

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

5) Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

6) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

8) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

9) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm);

10) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z póż. zm);

11) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);

12) niniejszego Statutu;

13) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

II. Cele i zadania Ośrodka.

§ 6. Celem ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy Krasnopol.

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Krasnopol

2) praca socjalna;

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;

4) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;

5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - w tym celu tworzy się w ramach Ośrodka komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych;

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

9) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

10) obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego;

11) kierowanie wniosków o ustalanie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów

określonych odrębnymi przepisami.

§ 8. 1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których

mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

4. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

§ 9. Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

§ 10. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, prokuraturą, sądami, policją, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Nadzór i Organizacja Ośrodka.

§ 11. 1. Ośrodek realizuje powierzone mu zadania pod przewodnictwem Kierownika, który organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka oraz odpowiada za realizację powierzonych mu zadań, a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go wyznaczony pracownik.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Krasnopol oraz wykonuje wobec niego inne czynności wynikające z zakresu prawa pracy.

3. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Krasnopol coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

6. Kierownik Ośrodka koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

7. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 12. 1. Kierownik wykonuje zadania Ośrodka w szczególności przy pomocy pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik.

4. Kierownik Ośrodka ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

5. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 13.

Strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady jego funkcjonowania, stanowiska pracy oraz szczegółowe zakresy czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka.

IV. Gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 14. Działalność Ośrodka jako jednostki budżetowej finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 15. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 16. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§ 17. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

V. Postanowienia końcowe.

§ 18. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe