Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Krasnopol będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych w - wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

2) odpadów surowcowych tzw. suchych" papier, tektura, tworzywa i metale, zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie w każdej ilości,

3) szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych i gromadzonego w nieruchomościach zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie w każdej ilości,

4) odpadów wielogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem,

5) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne raz w miesiącu,

2) odpady surowcowe ( tzw. suche) raz na dwa miesiące,

3) szkło raz na dwa miesiące.

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Sejnach na ul. Marchlewskiego 32, 16-500 Sejny.

2. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u znajduje się na tablicy informacyjnej, która znajduje się przy wjeździe na teren PSZOK-u.

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w załączniku do uchwały dostarczone do PSZOK-u przez ich wytwórców.

4. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w załączniku do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXIV/151/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz.Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1858).

§ 6. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/220/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30.10.2013 r.

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość odpadów

(kg/litr/osoba/rok)

200101

Papier i tektura

Opakowania z papieru, tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe

b.o

20 01 02

szkło

Opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o

20 01 08

Odpady kuchenne podlegające biodegradacji

Odpady nie zawierające odpadów mięsnych

b.o

20 01 10

Odzież

10

20 01 11

Tekstylia

10

20 01 13*

Rozpuszczalniki

0,5

20 01 14 *

Kwasy

0,1

20 01 15 *

Alkalia

0,2

20 01 17 *

Odczynniki fotograficzne

0,5

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne, lampy sodowe, termometry rtęciowe

1,0

20 01 23 *

Urządzenia zawierające freony

Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

50

20 01 27 *

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

2,0

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

1,00

20 01 32

Leki inne niż wymienione 20 01 31

0,2

20 01 33 *

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02, lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie

5,0

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

5,0

20 01 35 *

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

Monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier , urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

30

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

Pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory, nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne nie zawierające substancji niebezpiecznych

50

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o

20 01 39

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztucznie nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o

20 01 40

Metale

b.o

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogródków i parków

Części roślin z ogrodów i parków

b.o

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Gleba i ziemia nie zanieczyszczona

b.o

20 03 07

Wielkogabarytowe meble

Meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki, z tworzyw sztucznych

40

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

Grzejniki, felgi, wanny żeliwne

50

16 01 03

opony

Opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

20

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Odpady materialnie nie zanieczyszczone

50

17 03 80

Odpadowa papa

Papa

50

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01, 17 06 03

Styropian, wełna mineralna

20,0

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Płytki CD, DVD

1,0

13 02 08 *

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe, mineralne i syntetyczne

1,0

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin, I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i toksyczne

Opakowania po substancjach niebezpiecznych

5,0

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego( np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.

Opakowanie ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych

3,0

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

3,0

*b.o - bez ograniczeń.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe