Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasnopol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasnopol, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/174/09 Rady Gminy Krasnopol z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasnopol. (Dz.Urz. Woj.Podl. z 2010 r. Nr 16, poz, 318).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik do uchwały

Nr XXIX/225/2013

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30.10.2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenieGminy Krasnopol.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krasnopol, powinien:

1) złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane i wymagane dokumenty określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.);

2) przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru handlowego);

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krasnopol, powinien:

1. Posiadać zaplecze techniczno - biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu oraz zatrudnionych pracowników i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także utwardzony plac o powierzchni umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem;

2. Dysponować środkami transportu odpowiednimi do rodzaju prowadzonej działalności, tj. pojazdami asenizacyjnymi, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę;

3. Posiadać miejsce do mycia pojazdów opisanych w pkt 2, spełniające wymagania ochrony środowiska lub umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi;

4. Oznakować w sposób trwały i widoczny samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy; zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu pojazdów;

5. Podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu pojazdów;

6. Przedłożyć umowę lub zapewnienie, stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

7. Przedsiębiorca jest zobowiązany transportować nieczystości ciekłe w terenu Gminy Krasnopol do punktu zlewnego wskazanego przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, od którego otrzymał potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych.

§ 3. 1.Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

§ 4. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe