Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/218/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594); art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/22/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach wprowadza się następujące zmiany: § 6. ust.6 otrzymuje brzmienie:

W skład GOKiS wchodzą:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach,

2) Biblioteka Publiczna w Stawiskach,

3) Filia Biblioteczna w Porytem,

4) Stadion Miejski w Stawiskach,

5) Kompleks Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Stawiskach.

6) Świetlica w Rostkach,

7) Świetlica w Dzięgielach,

8) Świetlica w Porytem,

9) Świetlica w Jurcu Szlacheckim,

10) Świetlica w Budach Stawiskich,

11) Świetlica w Sokołach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

W ramach usprawnienia i polepszenia jakości wykonywanych zadań związanych z działalnością kulturalną i sportowo - rekreacyjną w gminie Stawiski rozszerza się skład instytucji kultury o prowadzoną działalność w świetlicach środowiskowych w miejscowościach: Dzięgiele, Poryte, Jurzec Szlachecki, Budy Stawiskie i Sokoły.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe