Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/306/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594, poz. 645), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475; z 2013 r. Nr 660) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 (M.P. poz. 814) z kwoty69,28 złza 1 dt do kwoty50,00 złza 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Suwałki Nr XXV/195/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3910).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe