Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/308/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 25 marca,

2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 25 czerwca,

3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 25 września,

4) za październik, listopad, grudzień - do 25 grudnia.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości gotówką w kasie Urzędu Gminy Suwałki lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Suwałki Bank Pekao SA O/Suwałki 50 1240 5891 1111 0000 5753 6152.

3. W przypadku:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub,

2) powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub,

3) zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- właściciel nieruchomości jest obowiązany uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub opłatę w zmienionej wysokości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia, z tym że jeżeli termin ten upływa przed terminem określonym w § 1 ust. 1 dla danego miesiąca, właściwym terminem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest termin określony w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVI/217/12 Rady Gminy Suwałki z dna 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 344).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe