Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/309/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6j ust. 2, ust. 2a, art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Suwałki od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana metodą określoną w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 20,00 zł;

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 36,00 zł;

3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób i więcej) w wysokości 42,00 zł.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 12,00 zł;

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 24,00 zł;

3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób i więcej) w wysokości 30,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) o pojemności 110 l/ 120 l - w wysokości 30,00 zł;

2) o pojemności 240 l/ 360 l - w wysokości 42,00 zł;

3) o pojemności 550 l/ 660 l - w wysokości 60,00 zł

4) o pojemności 770 l - w wysokości 80,00 zł;

5) o pojemności 1000 l/ 1100 l - w wysokości 100,00 zł;

6) o pojemności 2500 l - w wysokości 300,00 zł;

7) o pojemności 5000 l/ 7000 l - wysokości 700,00 zł.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) na odpady mokre:

a) o pojemności 110 l / 120 l - w wysokości 13,00 zł,

b) o pojemności 240 l / 360 l - w wysokości 21,00 zł,

c) o pojemności 550 l / 660 l - w wysokości 30,00 zł,

d) o pojemności 770 l - w wysokości 35,00 zł,

e) o pojemności 1000 l / 1100 l - w wysokości 54,00 zł,

f) o pojemności 2500 l - w wysokości 110,00 zł,

g) o pojemności 5000 l / 7000 l - wysokości 420,00 zł;

2) na odpady suche:

a) o pojemności 110 l / 120 l - w wysokości 7,00 zł,

b) o pojemności 240 l / 360 l - w wysokości 11,00 zł,

c) o pojemności 550 l / 660 l - w wysokości 14,00 zł,

d) o pojemności 770 l - w wysokości 18,00 zł,

e) o pojemności 1000 l / 1100 l - w wysokości 22,00 zł,

f) o pojemności 2500 l - w wysokości 50,00 zł,

g) o pojemności 5000 l / 7000 l - wysokości 240,00 zł.

§ 4. 1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie sumę iloczynów stawek określonych w § 3 ust. 1 oraz ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności oraz częstotliwości wywozu ustalone zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki określonym odrębną uchwałą .

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie sumę iloczynów stawek określonych w § 3 ust. 2 oraz ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych i surowcowych o określonej pojemności oraz częstotliwości ich wywozu ustalone zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki określonym odrębną uchwałą.

4. Ilość pojemników na odpady, ich pojemność oraz częstotliwość wywozu przyjęta będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzór deklaracji, o której mowa w § 4 ust. 1, określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwały nr XXVI/216/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 343, poz. 2219).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe