Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/310/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załączniki do uchwały.

1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - załącznik nr 1.

2) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne - załącznik nr 2.

3) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne - załącznik nr 3.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki w terminie do 25 stycznia 2014 r.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1, składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji.

§ 4. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, mogą być przesłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

3. Deklaracja w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/265/13 Rady Gminy Suwałki z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2220).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/310/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/310/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2013 r

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/310/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe