Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/311/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6r ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Suwałki będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki - w każdej ilości,

2) odpadów surowcowych (tzw. "suchych") zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki - w każdej ilości,

3) szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych lub u źródła zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki - w każdej ilości,

4) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem,

5) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

3. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt 4, wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

2) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

3) szkło - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc u źródła oraz w pojemniku ogólnodostępnym (tzw. "gniazdach") w miejscowościach z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest na zasadzie zawartego porozumienia międzygminnego z miastem Suwałki.

2. Informacja o miejscu i godzinach otwarcia PSZOK-u jest umieszczona na stronie internetowej Gminy Suwałki.

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne segregowane.

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczonym na stronie internetowej Gminy Suwałki.

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów zmieszanych, niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Nr XXVI/215/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 342, poz. 2218).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe