Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/230/13 Rady Gminy Narewka

z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Narewka punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080, z 2011 r. Nr 143, poz. 839) uchwala się,co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Narewka od dnia 1 września 2013 r. punkt przedszkolny - Klub Przedszkolaka w Narewce z siedzibą w Zespole Szkół w Narewce - adres: 17-220 Narewka, ul. Nowa 4.

§ 2. Organizację punktu przedszkolnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/230/09 Rady Gminy Narewka z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Narewka punktów przedszkolnych -Klubów Przedszkolaka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 243, poz.3022).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/230/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 5 listopada 2013 r.

Organizacja punktu przedszkolnego

§ 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Klub Przedszkolaka w Narewce z siedzibą w Zespole Szkół w Narewce - adres: 17-220 Narewka, ul. Nowa 4.

§ 2. Zajęcia z dziećmi są prowadzone przez punkt przedszkolny zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny jest Gmina Narewka.

§ 4. Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad wymienionym w § 1 załącznika punktem przedszkolnym sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Narewce.

§ 5. Dyrektor Zespołu Szkół jest pracodawcą nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego zatrudnionych zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi.

§ 6. Celem punktu przedszkolnego o których mowa w § 1 załącznika jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 - 4 lat mieszkających na wsi.

§ 7. Punkt przedszkolny realizuje następujące zadania:

1) objęcie edukacją przedszkolną dzieci w wieku 3 - 4 lat z obszarów wiejskich,

2) zmniejszenie nierówności upowszechniania edukacji przedszkolnej,

3) promowanie edukacji przedszkolnej wśród rodziców/opiekunów prawnych w celu zmiany postaw poprzez wzbudzenie przekonania o niezbędności tej edukacji dla prawidłowego rozwoju dziecka.

§ 8. Cele i zadania określone w § 6 i § 7 punkt przedszkolny realizuje w następujący sposób:

1) objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka poprzez wspomaganie jego indywidualnego rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

2) zapewnienie warunków umożliwiających przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,

3) zapewnienie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

4) stworzenie dziecku warunków zapewniających opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

§ 9. Dzienny wymiar zajęć w punkcie wynosi do 9 godzin, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Punkt przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku.

§ 10. Ustala sie odpłatność za usługę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

§ 11. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego będą zgodne z terminem ferii zimowych i przerw świątecznych w szkołach podstawowych.

§ 12. Dzieci przyjmowane są do punktu przedszkolnego na podstawie "Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Przedszkolaka", czyli specjalnego formularza udostępnionego przez nauczyciela klubu lub Dyrektora Zespołu Szkół, wypełnionego przez rodzica/opiekuna. W pierwszej kolejności przyjmowane jest dziecko w wieku 4 lat, ktore zostanie zgłoszone przez rodziców lub opiekunów.

§ 13. Zajęcia w punktach przedszkolnych prowadzone będą w grupach liczących od 7 do 25 dzieci.

§ 14. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ prowadzący w następujących przypadkach:

1) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna,

2) w przypadku nagannego zachowania wychowanka,

3) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.

§ 15. Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie z jego rozwojem psychofizycznym,

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

3) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w punkcie przedszkolnym,

4) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z punktem,

5) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

6) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,

7) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",

8) akceptacji jego osoby.

§ 16. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:

1) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania,

2) szanowania odrębności każdego kolegi,

3) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

4) respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

§ 17. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do:

1) informacji na temat swojego dziecka,

2) zgłaszania uwag oraz propozycji dotyczących usprawnienia pracy placówki nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi lub Dyrektorowi Zespołu Szkół,

3) czynnego uczestnictwa w życiu punktu przedszkolnego poprzez udział w zebraniach dla rodziców, zajęciach otwartych, klubowych festynach, warsztatach edukacyjnych, wycieczkach oraz udzielaniu pomocy w usprawnieniu funkcjonowania placówki.

§ 18. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest punktualne i systematyczne przyprowadzanie zdrowego dziecka do punktu oraz odbieranie go po zajęciach, przez rodzica/opiekuna prawnego lub do tego celu, pisemnie upoważnioną dorosłą osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 19. Ustala się następujący zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie:

1) realizacja programu wychowania przedszkolnego, stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

2) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,

3) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajmości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

4) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

6) współpracowanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną,

7) prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego dokumentującego przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi.

§ 20. Nauczyciel punktu przedszkolnego sprawuje opiekę na dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem punktu,

2) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

§ 21. Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe