Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/231/13 Rady Gminy Narewka

z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Narewka, zwanej dalej "deklaracją" określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na obszarze Gminy Narewka, zwanej dalej "deklaracją" określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji jest oświadczenie o zamieszkaniu na pobyt czasowy poza granicami Gminy Narewka.

§ 4. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 mogą być składane Wójtowi Gminy Narewka za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie odt, doc/docx, jpg lub pdf na adres e-mail: gmina@narewka.pl lub skrzynkę podawczą ePUAP: /Narewka/skrytka.

2. Deklaracje przesyłane w wersji elektronicznej muszą byc opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/166/12 Rady Gminy Narewka z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Dz. Urz. Woj. Podl.z 2012 r. poz. 4283/.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/231/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 5 listopada 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/231/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 5 listopada 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe