Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/333/2013 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594; 645) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Supraśl :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych - 0,28 zł od 1 m2powierzchni, z wyjątkiem:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,44 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych - 5,21 zł od 1 m2powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- budynków letniskowych, dla których stawka wynosi 7,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) stanowiących własność gminy i przekazanych w zarząd innym jednostkom, a związanych z procesem poboru i uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,10 % ich wartości określonej w art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe