Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/132/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie nadania nazw ulic w Nowogrodzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drogom gminnym położonym w mieście Nowogród następujące nazwy:

1) droga ozn. nr geod. 1919 - Kapitana Eugeniusza Kordjaczyńskiego,

2) droga ozn. nr geod. 2002 - 33 Pułku Piechoty

3) droga ozn. nr geod. 1962 - Kapitana Franciszka Skowronka,

4) droga ozn. nr geod. 2004, w części biegnącej na odcinku od ul. Sosnowej do działki
nr 1992 - Profesora Franciszka Piaścika

5) droga ozn. nr geod. 2004, w części biegnącej na odcinku od ul. Strzelców Kurpiowskich do działki nr 119/7 - Adama Chętnika.

§ 2. Usytuowanie ulic, o których mowa w §1, ilustruje załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/132/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik1.jpg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe