Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/134/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, poz.645) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz. 1475, z 2011 r. Nr 102,poz.584,Nr 112,poz. 654,Nr 171,poz. 1016,Nr 232,poz.1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 818,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 1 140,00 zł,

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 1 310,00 zł,

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 440,00 zł .

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 900,00 zł.;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej, zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do uchwały;

5) od przyczepy i naczepy , o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton - 850,00 zł;

6) od przyczepy i naczepy, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do uchwały;

7) od autobusu , o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie - 1 020,00 zł,

b) od 16 miejsc do 29 miejsc włącznie - 1 830,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 400,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwaPodlaskiego

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/134/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 6 listopada 2013 r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych , o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Stawki podatku
w złotych

nie mniej niż ton

mniej niż ton

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.710

2.010

13

14

1.910

2.110

14

15

2.110

2.310

15

18

2.210

2.470

18

20

2.410

2.610

20

i więcej

2.610

2.910

Trzy osie

12

17

2.110

2.220

17

19

2.310

2.810

19

21

2.510

2.910

21

23

2.610

3.040

23

25

2.740

3.060

25

26

3.010

3.080

26

i więcej

3.100

3.100

Cztery osie i więcej

12

25

2.910

3.010

25

27

3.010

3.040

27

29

3.060

3.060

29

31

3.100

3.100

31

i więcej

3.100

3.100

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/134/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 6 listopada 2013 r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawki podatku w złotych

nie mniej niżton

mniej niż ton

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

2.210

2.260

18

25

2.260

2.310

25

31

2.310

2.360

31

i powyżej

2.400

2.400

Trzy osie i więcej

12

40

2.400

2.400

40

i powyżej

2.910

3.100

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/134/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 6 listopada 2013 r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep , o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku w złotych

nie mniej niżton

mniej niż ton

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

610

800

18

25

700

1.020

25

i więcej

800

1.210

Dwie osie

12

23

800

920

23

28

920

1.310

28

33

1.210

1.670

33

38

1.670

1.900

38

i więcej

2.210

2.400

Trzy osie i więcej

12

38

1.380

1.860

38

i więcej

1.570

2.310

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe