Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (Monitor Polski z 2013 r. poz. 828 ) z kwoty171,05 złza 1 m3 drewna do kwoty159,10za 1 m3 drewna.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe