Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i poz. 645) oraz art.6n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) Rada Gminy Szypliszki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szypliszki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a także właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne są obowiązani złożyć do Wójta Gminy Szypliszki pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały może być przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznych Usług Administracji Publicznej, dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl lub poprzez pocztę elektroniczną Urzędu Gminy Szypliszki na adres:ug_szypliszki@pro.onet.pl .

1) Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się jako format odt, pdf lub doc.

2) Deklaracja w formacie elektronicznym musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zmianami ) lub podpisem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z późn.zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2013r. Poz. 643).

2. Deklaracje złożone na podstawie uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2013r. Poz. 643) zachowują swą ważność do czasu zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/204/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe