reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i poz. 645) oraz art.6n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) Rada Gminy Szypliszki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szypliszki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a także właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne są obowiązani złożyć do Wójta Gminy Szypliszki pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały może być przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznych Usług Administracji Publicznej, dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl lub poprzez pocztę elektroniczną Urzędu Gminy Szypliszki na adres:ug_szypliszki@pro.onet.pl .

1) Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się jako format odt, pdf lub doc.

2) Deklaracja w formacie elektronicznym musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zmianami ) lub podpisem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z późn.zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2013r. Poz. 643).

2. Deklaracje złożone na podstawie uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2013r. Poz. 643) zachowują swą ważność do czasu zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/204/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama