reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego udzielanych z budżetu Gminy Szypliszki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 i poz. 645) oraz art.80 ust. 2, 2a, 3, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania dotacji, rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szypliszki na prowadzenie przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie Gminy Szypliszki przez osoby fizyczne i prawne inne niż gmina oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na rok budżetowy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia szkoły lub przedszkola, w wysokości określonej w budżecie gminy, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Do czasu uchwalenia budżetu gminy dotację przekazuje się zaliczkowo na podstawie projektu budżetu gminy.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby, o której mowa w § 1, zwanej dalej "organem prowadzącym szkołę lub przedszkole" złożony do Wójta Gminy Szypliszki w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. l stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż gmina, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. Przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż gmina, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z organem prowadzącym szkołę lub przedszkole, reprezentowanym przez osoby upoważnione.

2. Umowa, o której mowa w ust. l powinna określać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zezwolenie na prowadzenie szkoły,

3) określenie okresu, na jaki umowa została zawarta,

4) planowaną ilość uczniów w szkole i wysokości dotacji na jednego ucznia,

5) określenie łącznej kwoty dotacji oraz warunki i terminy jej przekazywania,

6) zobowiązanie podmiotu do informowania o aktualnej liczbie uczniów w szkole,

7) określenie zasad rozliczania dotacji, w tym jej zwrotu,

8) termin wykorzystania dotacji,

9) tryb rozwiązania umowy.

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.

§ 6. 1. Dotacja przekazywana będzie w 12 miesięcznych częściach, ustalanych z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów, nie przekraczających 1/12 kwoty ustalonej w budżecie gminy dotacji, z zastrzeżeniem § 2 ust.2.

2. Dotacja z budżetu gminy jest realizowana w formie przelewu środków z rachunku bieżącego budżetu gminy na rachunek bieżący podmiotu prowadzącego szkołę lub przedszkole, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

3. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Wójtowi Gminy sprawozdań miesięcznych od początku roku do końca ostatniego miesiąca z podaniem aktualnej liczby uczniów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1 Końcowe rozliczenie dotacji pod względem rzeczowym i finansowym za dany rok następuje do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego, z uwzględnieniem faktycznej (rzeczywistej) liczby uczniów w ciągu roku.

2. Wzór rozliczenia przekazanej dotacji określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli liczby uczniów. Kontrolę dokumentacji, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o faktycznej liczbie uczniów stanowiącą podstawę naliczenia dotacji w danym miesiącu przeprowadza pracownik, działający na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Szypliszki. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który przekazuje się do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

2. W sytuacji stwierdzenia, że faktyczna liczba uczniów jest inna niż liczba uczniów, według której wypłacono dotację dokonuje się korekty wypłaconej dotacji.

3. Ustala się następujący sposób dokonania korekty:

1) w przypadku nadpłaty - potrącenie z dotacji w kolejnym miesiącu (miesiącach),

2) miesiącach przypadku niedopłaty - przekazanie wraz z kwotą należnej dotacji w kolejnym miesiącu (miesiącach).

§ 9. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 24 września 2013 roku w sprawie dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych, w tym trybu jej udzielania i rozliczania.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/205/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

……………………………………………..

(organ prowadzący szkołę)

…………….., dnia …………r.

(miejscowość)

Wójt Gminy Szypliszki

…………………………

…………………………..

Wniosek o udzielenie dotacji

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok………………

1. Pełna nazwa i adres placówki:

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego placówkę:

………………………………………………………………………………………………………………

3. Data wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji publicznych szkół i placówek:

…………………………………………………………………………………………………………..…

4. Data i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej:

…………………………………………………………………………………………….……………

6. Planowana liczba uczniów:

a) w okresie od 1 stycznia ..........r. do dnia 31 sierpnia..........r.. wynosi:……………..

w tym:

- oddział przedszkolny:……

- punkt przedszkolny:…….

- klasy I - VI …………

b) w okresie od 1 września..........r. do dnia 31 grudnia..........r. wynosi: …………..

w tym:

- oddział przedszkolny:……

- punkt przedszkolny:…….

- klasy I - VI …………

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:

…………………………………………………………………………………………………………………

................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)

- ----------------------

Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/205/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

………………………………………….. ……………, dnia ..………

pieczątka szkoły

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE
z otrzymanej z dotacji z budżetu Gminy Szypliszki za miesiąc …………..roku ……………

1. Pełna nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………………………………

2. Pełna nazwa organu prowadzącego placówkę publiczną

………………………………………………………………………………………………………………

3. Planowana oraz faktyczna liczba uczniów:

Kwota otrzymanej dotacji


Planowana liczba uczniów
Faktyczna liczba uczniów

Wydatki bieżące

Oddział przedszkolny

Punkt przedszkolny


Kl. I -VI

ROZLICZENIE

Rozliczenie dotacji od początku stycznia do końca ……………….. roku……….

(miesiąc)

Kwota otrzymanej dotacji


Planowana liczba uczniów
Faktyczna liczba uczniów

Wydatki bieżące

Oddział przedszkolny

Punkt przedszkolny


Kl. I -VI

.............................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/205/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

………………………………………….. ……………, dnia ..………

pieczątka szkoły

KOŃCOWE ROZLICZENIE DOTACJI
środków otrzymanych z dotacji z budżetu Gminy Szypliszki za rok ……………

1. Pełna nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………………………

2. Pełna nazwa organu prowadzącego placówkę publiczną

…………………………………………………………………………………………………………

Kwota otrzymanej dotacji……………………….. zł

4. Wydatki bieżące ogółem: ………………..

5. Planowana oraz faktyczna liczba uczniów:


miesiąc

Planowana


Planowana
razem

Faktyczna


Faktyczna
razem

Punkt
przed-
szkolny

Oddział
przed-
szkolny

Klasy
I - VI

Punkt
przed-
szkolny

Oddział
przed-
szkolny

Klasy
I - VI

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień


..............................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama