Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV.147.2013 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szudziałowo na rok podatkowy 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, z 2013 r poz. 660) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szudziałowo na rok podatkowy 2014, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. z 2013 r. poz. 814, z kwoty69,28 złza 1dt do kwoty64,00 złza 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe