reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), w związku z art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 182) Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Radziłowa.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/254/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 7 listopada 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE

§ 1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie zwany dalej ,,Statutem" określa:

I. Postanowienia ogólne

II. Cele i zadania Ośrodka

III. Nadzór i Organizację Ośrodka

IV. Gospodarkę Finansową Ośrodka.

V. Postanowienia końcowe.

Rozdział 1.
Postanowienia gólne

§ 2. 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie zwany dalej ,,Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Radziłów prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Gmina Radziłów.

1. Ośrodek został powołany na mocy uchwały Nr 13/II Rady Gminy Radziłów z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.

§ 3. Nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych i zleconych gminie sprawuje Wójt Gminy Radziłów i Wojewoda Podlaski.

§ 4. 1 Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Radziłów.

1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Radziłów.

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą, adresem, numerem telefonu, numerem REGON I NIP.

§ 5. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182);

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228
z późn. zm.);

4) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.);

5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

6) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

8) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.);

9) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z póź. zm);

10) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z poźn. zm.);

11) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

12) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

13) niniejszego Statutu;

14) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności..

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 6. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy Radziłów.

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należą w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie Gminy Radziłów;

2) praca socjalna;

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;

4) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;

5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

9) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

10) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

11) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych;

12) obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego;

13) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 8. 1 Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

1. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

3. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

§ 9. Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

§ 10. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie, ochroną zdrowia, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Nadzór i organizacja

§ 11. 1 Ośrodek realizuje powierzone mu zadania pod przewodnictwem kierownika, który organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka oraz odpowiada za realizację powierzonych mu zadań, a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Radziłów oraz wykonuje wobec niego inne czynności z zakresu prawa pracy.

2. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

3. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wójt Gminy Radziłów udziela kierownikowi Ośrodka upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z realizacji przez Ośrodek ustaw.

5. Upoważnienia, o których mowa w pkt. 4 mogą być udzielane, także innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.

6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Radziłów coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

7. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 12. 1 Kierownik wykonuje zadania Ośrodka w szczególności przy pomocy pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

1. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

2. Umowę o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje kierownik.

3. Kierownik Ośrodka ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 13. Strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady jego funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Radziłów.

§ 14. Obsługę prawną oraz kadrową zapewnia Urząd Gminy w Radziłowie.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 15. Działalność Ośrodka jako jednostki budżetowej finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 16. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 17. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§ 18. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 19. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama