Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/186/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Czarna Białostocka:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,83 złod 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,56 złod 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,30 złod 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,63 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -20,64 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,75 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,41 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -4,64 złod 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) 2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem lit. b) - d),

b) 1%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od urządzeń zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę,

c) 0,1%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców gminy,

d) 1%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/117/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą Nr XXI/130/12 z dnia 13 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2976 i poz. 3530).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe