Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/189/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Czarnej Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 i poz. 843) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Czarnej Białostockiej zwanych dalej drogami gminnymi, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punkcie 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celach o których mowa w § 1 pkt 1 i pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20 % szerokości - 1,00 zł,

2) jezdni od 20% do 50% szerokości - 3,00 zł,

3) powyżej 50 % szerokości - 5,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodnika, placów, zatok autobusowych i postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za zajęcie 1m2pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego na okres krótszy niż 24 godziny traktowany jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujace roczne stawki opłat za 1m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) na terenie zabudowanym - 16,00 zł,

2) poza obszarem zabudowanym - 16,00 zł,

3) na obiekcie mostowym - 160,00 zł.

2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalne do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub obiekcie mostowym.

§ 4. 1. Za dzień zajęcia 1m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat zajęcia przez rzut poziomy:

1) obiektu handlowo- usługowego - 0,60 zł,

2) tymczasowego stoiska handlowego - 0,60 zł,

3) innych obiektów, niż wymienione w punktach poprzednich - 0,60 zł,

4) powierzchni reklamy - 1,00 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/121/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Czarnej Białostockiej, zmieniona uchwałą Nr XXX/232/05 z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 23, poz. 460 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 1265).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe