Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.99.2013.JŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 15 listopada 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Zbójna Nr XXV/136/13 z 16 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody w Gminie Zbójna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 2 pkt 1, 4, 5 i 6, § 3 ust. 1 oraz § 14 ust. 2 Załącznika do uchwały Rady Gminy Zbójna Nr XXV/136/13
z 16 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody w Gminie Zbójna.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 16 października 2013 r. Rada Gminy Zbójna podjęła uchwałę Nr XXV/136/13 w sprawie Regulaminu dostarczania wody w Gminie Zbójna, która w dniu 25 października 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przepisem upoważniającym do podjęcia badanej uchwały jest art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały wprowadza regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 ustawy, regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami usług, sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki przyłączania do sieci, techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza, sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzaniu ścieków, warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W ocenie organu nadzoru, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Zbójna zawiera unormowania stojące w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z normami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), będące powtórzeniem lub modyfikacją definicji i norm ustawowych. Zakwestionowane przepisy wykraczają tym samym poza zakres ustawowej delegacji wynikającej
z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W § 2 Załącznika do badanej uchwały, Rada sformułowała definicje zawartych w niej pojęć. Wśród definiowanych zwrotów znalazły się takie jak: umowa, wodomierz własny, cena za dostarczaną wodę i stawka opłaty. Zdaniem organu nadzoru delegacja ustawowa zawarta w art. 19 ust. 2 ustawy nie upoważniła rady gminy do definiowania w ramach regulaminu pojęć, gdyż nie stanowi o tym katalog zagadnień wskazanych w tym przepisie. Analiza treści powyższych definicji pozwala na stwierdzenie, iż stanowią one powtórzenie (względnie modyfikację) definicji ustawowych. Tym samym stanowi to o wykroczeniu poza delegację ustawową zawartą
w przepisie art. 19 ust. 2 ww. ustawy. Jeżeli ustawodawca nie nadaje normatywnego znaczenia używanym
w ustawie zwrotom, to organ wydający akt wykonawczy, bez wyraźnego wskazania, nie jest upoważniony
do formułowania desygnatów tych pojęć językiem prawnym. Zachodzi bowiem wysokie prawdopodobieństwo,
iż ten sam termin będzie miał odmienne znaczenie na gruncie ustawy, aniżeli w kontekście postanowień uchwały rady gminy. Podstawową regułą wykładni językowej jest reguła stosowania języka potocznego. Jeżeli określone pojęcie nie zostało zdefiniowane w akcie prawnym, zasadniczo poprawnym będzie odwołanie się do reguł języka potocznego. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia
15 marca 2007 roku sygn. akt II SA/Wr 521/06 oraz w wyroku z dnia 28 grudnia 2006r. sygn. akt II SA/Wr 570/06. Ponadto zauważyć należy, że Rada Gminy uchwalając przepisy prawa miejscowego winna to uczynić zgonie z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z § 149 rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", w akcie normatywnym niższej rangi niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenie określeń ustawowych, w szczególności w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenie określeń zawartych w ustawie upoważniającej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić przekroczenie delegacji ustawowej oraz naruszenie zasad techniki prawodawczej w przypadku definicji zawartych w § 2 pkt 1, 4, 5 i 6 załącznika do uchwały,a w konsekwencji ich nieważność.

Kolejnym kwestionowanym przez organ nadzoru przepisem załącznika do uchwały jest § 3 ust. 1. Rada Gminy wprowadziła nim delegację do oznaczenia minimalnej i maksymalnej ilości dostarczanej wody w umowie o zaopatrzenie w wodę, zawartej między stronami tego stosunku cywilnoprawnego. Należy zwrócić uwagę,
że w przepisie art. 6 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawodawca uregulował elementy jakie musi zawierać taka umowa. Jednym z tych elementów jest określenie ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia. Zatem wskazując na element jaki zgodnie z ustawą powinien być uregulowany w drodze umowy - tym samym powielając przepis rangi ustawowej, Rada Gminy Zbójna wykroczyła poza delegację ustawową zawartąwe wskazanym przepisieart. 6 ust. 3 ustawy.

Ostatnim przepisem Załącznika zakwestionowanym przedmiotowym rozstrzygnięciem przez organ nadzoru jest przepis § 14 ust. 2 Załącznika do uchwały Rady Gminy Zbójna Nr XXV/136/13. Zgodnie z jego treścią, o planowanych przerwach w dostawie wody Gmina powinna zawiadomić odbiorców co najmniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia prac konserwacyjno-remontowych. Tymczasem zgodnie z treścią przepisu art. 8 ust. 3 ustawy, " przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego (obecnie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.2002.37.329), która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r.) , wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego ". Zatem zgodnie z delegacją ustawową, powiadomienie o planowanych przerwach
w dostawie wody musi zostać dokonane na co najmniej 20 dni przed tą przerwą. Skracając ustawowy termin
do dwóch dni, Rada Gminy zmodyfikowała przepis art. 8 ust. 3 ustawy i tym samym wykroczyła poza delegację ustawową.

Z uwagi na powyższe, organ nadzoru stwierdza, iż kwestionowane zapisy uchwały naruszają obowiązujący porządek prawny, a podniesione wyżej argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanych na wstępie przepisów Załącznika do uchwały.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe