Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/GS/P/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 listopada 2013r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony, a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione przedszkola, tj.:

1) Przedszkole nr 1w Suwałkach (ul. Buczka 41);

2) Przedszkole nr 2 w Suwałkach (ul. Waryńskiego 29);

3) Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach (ul. Korczaka 4A);

4) Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (ul. Skłodowskiej 7).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego realizujących wychowanie przedszkolne w przedszkolach, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2013 r. - w wysokości 30.417,28 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta siedemnaście złotych 28/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego dziecka w poszczególnych przedszkolach w 2013 r. i liczbę dzieci realizujących wychowanie przedszkolne od początku września br. - zostanie przekazana przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r. - przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia;

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w § 1.

§ 5. Obowiązkiem Przekazującego jest zapewnienie dzieciom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do przedszkoli, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

§ 6. Przekazujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. szkołach podstawowych dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 31.12.2013 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, za okres czterech miesięcy 2013 r., w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r.

§ 7. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

§ 8. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji i w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazujący zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 11. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:

1) Przedszkole nr 1w Suwałkach (ul. Buczka 41);

2) Przedszkole nr 2 w Suwałkach (ul. Waryńskiego 29);

3) Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach (ul. Korczaka 4A);

4) Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (ul. Skłodowskiej 7).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/GS/P/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 listopada 2013 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia dzieci terenu Gminy Suwałki w przedszkolach za okres czterech miesięcy, tj. od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów pochodzących z terenu Gminy Suwałki we wrześniu br.

Koszt kształcenia ucznia w skali jednego miesiąca w roku 2013

Kwota należna do zapłaty w skali 4 miesięcy 2013 r.

Przedszkole nr 1

5

730,89

14 617,80

Przedszkole nr 2

3

924,14

11 089,68

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II

2

845,00

6 760,00

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym

1

625,95

2 503,80

Ogółem

11

x

34 971,28

Wysokość przekazanej dotacji przez MEN za okres IX-XII 2013 r. wynosi 4 554,00 zł (11 x 414 zł).

Kwota do zapłaty przez Gminę Suwałki - 30 417,28 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe