Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 listopada 2013r.

o decyzjach z dnia 20 listopada 2013 r. nr WCC/1136D/12848/U/OLB/2013/AGo w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz nr PCC/1115C/12848/U/OLB/2013/AGo w sprawie cofnięcia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Energo-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Białymstoku

Tekst pierwotny

W dniu 20 listopada 2013 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na mocy decyzji nr WCC/1136D/12848/U/OLB/2013/AGo i nr PCC/1115C/12848/U/OLB/2013/AGo postanowił cofnąć decyzje z dnia 23 maja 2005 r. nr WCC/1136/12848/U/OLB/2005/MSZ z późn. zm. i nr PCC/1115/12848/U/ OLB/2005/MSZ z późn. zm., którymi udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu Energo-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Białymstoku, ul. Przędzalniana 8 koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

Uzasadnienie

Decyzjami z dnia 20 listopada 2013 r. nr WCC/1136D/12848/U/OLB/2013/AGo i nr PCC/1115C/12848/ U/OLB/2013/AGo, wydanymi na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238), w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, poz. 675 i poz. 983) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE") cofnął decyzje z dnia 23 maja 2005 r. nr WCC/1136/12848/U/OLB/2005/MSZ zmienioną decyzją z dnia 15 listopada 2010 r. nr WCC/1136A/12848/ W/OLB/2010/WG, decyzją z dnia 13 marca 2013 r. nr WCC/1136B/12848/W/OLB/2013/JD i decyzją z dnia 20 maja 2013 r. nr WCC/1136C/12848/W/OLB/2013/AGo oraz nr PCC/1115/12848/U/OLB/2005/MSZ zmienioną decyzją z dnia 2 listopada 2005 r. nr PCC/1115A/12848/W/OLB/2005/OG i decyzją z dnia 20 maja 2013 r. nr PCC/1115B/12848/W/OLB/2013/AGo, którymi udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu Energo-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Białymstoku, ul. Przędzalniana 8 koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

W dniu 12 września 2013 r., pismem z dnia 30 sierpnia 2013 r. znak: ET/58/2013, uzupełnionym pismami z dnia 30 września 2013 r. znak: ET/62/2013 i z dnia 28 października 2013 r. znak: ET/66/2013, Koncesjonariusz wniósł o cofnięcie koncesji na prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu ciepła oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła udzielonych decyzjami z dnia 23 maja 2005 r. nr WCC/1136/12848/W/OLB/2005/MSZ z późn. zm. i nr PCC/1115/12848/U/OLB/2005/MSZ z późn. zm. w związku z trwałym zaprzestaniem działalności gospodarczej objętej ww. koncesjami.

Wobec powyższego uznać należy, iż w przedmiotowej sprawie, stosownie do art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zachodzą przesłanki do cofnięcia z urzędu ww. koncesji ze względu na trwałe zaprzestanie prowadzenia przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła i przesyłaniu i dystrybucji ciepła.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, uzyskania koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub energii. Natomiast w świetle art. 41 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, Prezes URE cofa koncesję w przypadkach określonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. między innymi, gdy przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie


Agnieszka Szypulska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe