Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Krypno

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 6k ust.1, pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie, z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących z rozróżnieniem na:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe;

2) gospodarstwo domowe 2 osobowe;

3) gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób;

4) gospodarstwo domowe 6 osób i więcej.

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego w wysokości 18,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego w wysokości 30,00 zł;

3) od gospodarstwa domowego od 3 do 5osób w wysokości 60,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego 6 osób i więcej w wysokości 90,00 zł.

§ 4. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego w wysokości 9,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego w wysokości 15,00 zł;

3) od gospodarstwa domowego od 3 do 5osób w wysokości 30,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego 6 osób i więcej w wysokości 45,00 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 613).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe