Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Krypno

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania w następujących terminach:

- do 20 lutego;

- do 20 kwietnia;

- do 20 czerwca;

- do 20 sierpnia;

- do 20 października;

- do 20 grudnia.;

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Nr 09 8076 0001 0010 5082 2000 0210 Urzędu Gminy Krypno lub w kasie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe