Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII.158.2013 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych ;

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 203 391,63 zł

2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 422 112,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 253 373,63 zł
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 472 094,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 12 907 636,55 zł
z tego:
- bieżące w wysokości 10 720 281,55 zł
- majątkowe w wysokości 2 187 355,00 zł

) Plan wydatków ogółem 12 599 121,55 zł
z tego:
- bieżące w wysokości 9 512 601,55 zł
- majątkowe w wysokości 3 086 520,00 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 515,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Brzostowski


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.158.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe