Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV.150.2013 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę -123.850 złzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę -123.850 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem -11.246.954,66 zł

- z tego: bieżące 10.284.628,66 zł, majątkowe 962.326 zł

2) Plan wydatków ogółem -10.528.954,66 zł

- z tego: bieżące 9.366.432,66 zł, majątkowe 1.162.522 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 718.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.150.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.150.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

dokonanych zmian

Wykonanie wyroku sądu w sprawie zapłaty na rzecz Wykonawcy hali kary wraz z odsetkami i kosztami sądowymi wyniosło 453.843,56 zł. Gmina niezwłocznie musiała wykonać wyrok sądowy i dokonała tego na podstawie art. 256 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że ,,... wydatki, których obowiązkowe płatności wynikają z wyroków sądowych mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel...". Wydatki zostały wykonane, a obecnie konieczne jest zwiększenie planu na paragrafach - kary i wyroki sądowe.

Realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych okazała się wyższa niż planowano w związku z czym zwiększa się plan o kwotę 123.850 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe