Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 35/103/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/95/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 października 2013 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 33/95/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 października 2013 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu na rok 2013 o kwotę 8.682 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 136.879 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 145.561 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.";

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 18 października 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/103/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z jst

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

4 022

0

4 022

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

4 022

0

4 022

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łączność

przed zmianą

10 583 216

3 618 446

6 964 770

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

10 583 716

3 618 946

6 964 770

60095

Pozostała działalność

przed zmianą

3 000

3 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

3 500

3 500

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

3 000

3 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

3 500

3 500

0

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

722 092

722 092

0

zmniejszenie

-500

-500

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

721 592

721 592

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

722 092

722 092

0

zmniejszenie

-500

-500

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

721 592

721 592

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

722 092

722 092

0

zmniejszenie

-500

-500

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

721 592

721 592

0

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

5 553 200

5 521 200

32 000

zmniejszenie

-119 727

-119 727

0

zwiększenie

119 727

119 727

0

po zmianach

5 553 200

5 521 200

32 000

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

przed zmianą

559 114

559 114

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

45 000

45 000

0

po zmianach

604 114

604 114

0

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

323 288

323 288

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

45 000

45 000

0

po zmianach

368 288

368 288

0

85202

Domy pomocy społecznej

przed zmianą

3 718 162

3 686 162

32 000

zmniejszenie

-68 728

-68 728

0

zwiększenie

68 728

68 728

0

po zmianach

3 718 162

3 686 162

32 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

2 220 728

2 220 728

0

zmniejszenie

-50 728

-50 728

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

2 170 000

2 170 000

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

400 000

400 000

0

zmniejszenie

-10 000

-10 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

390 000

390 000

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

50 000

50 000

0

zmniejszenie

-8 000

-8 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

42 000

42 000

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

242 000

242 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

58 728

58 728

0

po zmianach

300 728

300 728

0

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

38 000

38 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

10 000

10 000

0

po zmianach

48 000

48 000

0

85204

Rodziny zastępcze

przed zmianą

861 981

861 981

0

zmniejszenie

-45 000

-45 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

816 981

816 981

0

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

701 098

701 098

0

zmniejszenie

-45 000

-45 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

656 098

656 098

0

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

przed zmianą

408 850

408 850

0

zmniejszenie

-5 999

-5 999

0

zwiększenie

5 999

5 999

0

po zmianach

408 850

408 850

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

267 000

267 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 999

2 999

0

po zmianach

269 999

269 999

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

23 600

23 600

0

zmniejszenie

-2 999

-2 999

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

20 601

20 601

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

14 500

14 500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 000

3 000

0

po zmianach

17 500

17 500

0

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

3 000

3 000

0

zmniejszenie

-3 000

-3 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

0

0

0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 487 784

2 487 784

0

zmniejszenie

-16 652

-16 652

0

zwiększenie

16 652

16 652

0

po zmianach

2 487 784

2 487 784

0

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

759 439

759 439

0

zmniejszenie

-16 652

-16 652

0

zwiększenie

16 652

16 652

0

po zmianach

759 439

759 439

0

3119

Świadczenia społeczne

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

5 935

5 935

0

po zmianach

5 935

5 935

0

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

215 055

215 055

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 114

2 114

0

po zmianach

217 169

217 169

0

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

11 408

11 408

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

490

490

0

po zmianach

11 898

11 898

0

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

62 366

62 366

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

7 606

7 606

0

po zmianach

69 972

69 972

0

4127

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

7 295

7 295

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

507

507

0

po zmianach

7 802

7 802

0

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

21 163

21 163

0

zmniejszenie

-245

-245

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

20 918

20 918

0

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

2 859

2 859

0

zmniejszenie

-446

-446

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

2 413

2 413

0

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

145 009

145 009

0

zmniejszenie

-10 717

-10 717

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

134 292

134 292

0

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

8 953

8 953

0

zmniejszenie

-5 217

-5 217

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

3 736

3 736

0

4379

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

przed zmianą

665

665

0

zmniejszenie

-15

-15

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

650

650

0

4419

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

255

255

0

zmniejszenie

-12

-12

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

243

243

0

Wydatki razem:

przed zmianą

48 720 383

40 154 771

8 565 612

zmniejszenie

-136 879

-136 879

0

zwiększenie

136 879

136 879

0

po zmianach

48 720 383

40 154 771

8 565 612

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

111 000

111 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

8 682

8 682

0

po zmianach

119 682

119 682

0

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

przed zmianą

111 000

111 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

8 682

8 682

0

po zmianach

119 682

119 682

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

47 490

47 490

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

8 682

8 682

0

po zmianach

56 172

56 172

0

Wydatki razem:

przed zmianą

9 288 300

9 288 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

8 682

8 682

0

po zmianach

9 296 982

9 296 982

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

58 012 705

49 443 071

8 569 634

zmniejszenie

-136 879

-136 879

0

zwiększenie

145 561

145 561

0

po zmianach

58 021 387

49 451 753

8 569 634

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe