Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/399/2013 Burmistrza Supraśla

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/235/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 32.828 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.595 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 37.819.485 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 31.645.281 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.174.204 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 43.140.899 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 29.336.408 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.804.491 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.321.414 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.458.030 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.863.384 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


dr Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/399/2013
Burmistrza Supraśla
z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/399/2013
Burmistrza Supraśla
z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe