Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/149/13 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie szczególowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) oraz art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 43 ust. 10 i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Rodzinie lub osobie może być przyznany jednorazowy zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie, zwany dalej zasiłkiem.

2. Zasiłek przyznaje się w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność oraz z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej klęską żywiołową lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami.

§ 2. Zasiłek może być przyznany w szczególności na:

1) podjęcie działalności gospodarczej,

2) pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, jeżeli jednostka szkoląca zobowiąże się do przygotowania zawodowego świadczeniobiorcy w określonym czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy, a przygotowanie to rokuje poprawę sytuacji materialnej,

3) pokrycie kaucji na użyczenie przedmiotów i urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku i podjęcie pracy zarobkowej,

4) udzielenie pomocy w spłacie całości lub części odsetek od zaciągniętych w bankach kredytów na podjęcie działalności gospodarczej,

5) udzielenie pomocy w spłacie zaległości podatkowych, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zaległości z tytułu innych należności publicznoprawnych - związanych z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą,

6) pokrycie 6-miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych pod działalność gospodarczą,

7) udzielenie pomocy na opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Osoba lub rodzina ubiegająca się o przyznanie zasiłku składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek, w którym wskazuje przyczyny ubiegania się o zasiłek i planowane przeznaczenie otrzymanej pomocy.

2. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o stanie majątkowym,

2) szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan niezbędnych kosztów,

3) oświadczenie, że wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w jakiejkolwiek innej formie oraz z innego źródła,

4) zobowiązanie do spłaty przyznanej kwoty zasiłku.

3. Przyznanie zasiłku poprzedza wywiad środowiskowy.

§ 4. 1. Przyznanie zasiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, określającej wysokość i przeznaczenie przyznanego zasiłku, termin wydatkowania oraz warunki zwrotu.

2. Wysokość zasiłku na jedną osobę lub rodzinę nie może przekraczać wysokości 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez osobę zainteresowaną propozycje działania rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia wnioskodawcy.

§ 5. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontroluje wykorzystanie zasiłku.

2. Zasiłek podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości lub w części w razie wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio w razie zaprzestania prowadzenia podjętej działalności w ciągu 18 miesięcy od dnia przyznania zasiłku.

§ 6. Zwrot następuje w 18 równych, miesięcznych ratach, spłata rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od przyznania zasiłku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe