Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/179/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 15 listopada 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Brańsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/170/13 Rady Gminy Brańsk z 20 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3515), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Organ wykonawczy jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach Rady bez prawa głosowania i zabierać głos za zgodą przewodniczącego obrad po wyczerpaniu dyskusji przez radnych w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej, której przewodniczy.";

2) w załączniku § 12 otrzymuje brzmienie:

W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący,

2) Wiceprzewodniczący,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisje stałe,

5) Doraźne komisje do określonych zadań.";

3) w załączniku § 16 otrzymuje brzmienie:

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe