Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/153/13 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 i 843) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę o nr ewidencyjnym 804/4 obręb Lipiny na przedłużeniu drogi powiatowej stanowiącą dojazd do działek budowlanych i zakładu tartacznego znajdujących się po stronie wschodniej Lipin.

2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 ust. 1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojew6dztwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/153/13
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 18 listopada 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe