Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/154/13 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit. "a" i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i 645), Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2005r. Nr 29 poz. 367, z 2008r. Nr 102 poz. 1032) wprowadza się nastepujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

Podstawą do nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, a także wydzierżawiania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, jest zarządzenie Wójta, podjęte po zasięgnięciu opinii Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe