Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr I SA/Bk 198/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia 19 września 2013r.

Tekst pierwotny

Sygn. akt I SA/Bk 198/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 września 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski

Sędziowie: sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska

Protokolant Beata Borkowska

po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 września 2013 r.

sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Siemiatyczach

na uchwałę Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 maja 2011 r. nr VII/31/11

w przedmiocie ustalenia stawek opłaty targowej

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

w części dotyczącej § 3 ust. 1.

/podpisy: Urszula Barbara Rymarska, Mieczysław Markowski, Jacek Pruszyński/

Wyrok z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 198/13 jest prawomocny od dnia 05 listopada 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe