Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 322 314 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 90 144 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 412 458 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 14 875 781 zł z tego:

- dochody bieżące 13 489 791

- dochody majątkowe 1 385 990

2) Plan wydatków ogółem 14 278 101 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 743 794

- na wydatki majątkowe 1 534 307

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 złotych, z przeznaczeniem na

1) Planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł, W tym:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 000 000 zł,

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/189/2013 z dnia 24 września 2013 roku)

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 99 414 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 527 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Tabela Nr 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/201/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

54 500,00

38 400,00

92 900,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

54 500,00

38 400,00

92 900,00

0690

Wpływy z różnych opłat

54 500,00

38 400,00

92 900,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 683 589,00

283 914,00

3 967 503,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 110 464,00

272 500,00

1 382 964,00

0310

Podatek od nieruchomości

1 065 664,00

270 000,00

1 335 664,00

0340

Podatek od środków transportowych

2 500,00

2 500,00

5 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

283 000,00

11 414,00

294 414,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

88 000,00

11 414,00

99 414,00

Razem:

12 226 451,00

322 314,00

12 548 765,00

Dochody bieżące: 13 489 791 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 423 818 zł

Dochody majątkowe: 1 385 990 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 905 990 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 480 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Tabela Nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/201/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

72 430,00

1 200,00

73 630,00

01030

Izby rolnicze

10 430,00

1 200,00

11 630,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego10 430,00

1 200,00

11 630,00

600

Transport i łączność

818 600,00

92 000,00

910 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

768 600,00

92 000,00

860 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

108 000,00

7 000,00

115 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

101 000,00

4 500,00

105 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

513 000,00

55 000,00

568 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

1 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

25 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

494 550,00

17 500,00

512 050,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

494 550,00

17 500,00

512 050,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 650,00

4 500,00

32 150,00

4300

Zakup usług pozostałych

112 850,00

10 000,00

122 850,00

4480

Podatek od nieruchomości

220 000,00

3 000,00

223 000,00

710

Działalność usługowa

17 000,00

6 500,00

23 500,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

17 000,00

6 500,00

23 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

6 500,00

23 500,00

750

Administracja publiczna

1 633 018,00

- 14 200,00

1 618 818,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

77 000,00

- 1 000,00

76 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600,00

- 1 000,00

600,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 422 845,00

- 18 200,00

1 404 645,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

84 845,00

- 20 000,00

64 845,00

4260

Zakup energii

19 600,00

1 800,00

21 400,00

75095

Pozostała działalność

125 173,00

5 000,00

130 173,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 600,00

5 000,00

55 600,00

801

Oświata i wychowanie

5 065 327,00

205 000,00

5 270 327,00

80101

Szkoły podstawowe

3 075 061,00

181 000,00

3 256 061,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 236 085,00

170 000,00

1 406 085,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

249 138,00

26 000,00

275 138,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

112 400,00

40 000,00

152 400,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

140 000,00

- 55 000,00

85 000,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

28 519,00

3 800,00

32 319,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 860,00

336,00

2 196,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 560,00

2 900,00

22 460,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 700,00

534,00

4 234,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

612,00

30,00

642,00

80110

Gimnazja

833 805,00

28 000,00

861 805,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

531 159,00

14 000,00

545 159,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

103 000,00

14 000,00

117 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

368 267,00

- 7 800,00

360 467,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

132 300,00

- 7 000,00

125 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

142 267,00

2 200,00

144 467,00

4270

Zakup usług remontowych

8 000,00

- 3 000,00

5 000,00

851

Ochrona zdrowia

118 113,00

11 414,00

129 527,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

114 113,00

11 414,00

125 527,00

4300

Zakup usług pozostałych

41 500,00

11 414,00

52 914,00

852

Pomoc społeczna

985 811,00

- 3 000,00

982 811,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

166 942,00

- 3 000,00

163 942,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

111 328,00

- 2 000,00

109 328,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 400,00

- 1 000,00

21 400,00

85295

Pozostała działalność

406 728,00

0,00

406 728,00

3110

Świadczenia społeczne

336 824,00

- 1 000,00

335 824,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

1 000,00

1 400,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

123 242,00

900,00

124 142,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

123 242,00

900,00

124 142,00

3240

Stypendia dla uczniów

123 242,00

900,00

124 142,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

293 672,00

5 000,00

298 672,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

21 000,00

5 000,00

26 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

5 000,00

25 000,00

Razem:

11 628 771,00

322 314,00

11 951 085,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 851 538,00

0,00

1 851 538,00

85295

Pozostała działalność

22 248,00

0,00

22 248,00

3110

Świadczenia społeczne

22 248,00

- 144,00

22 104,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

100,00

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

44,00

44,00

Razem:

2 327 016,00

0,00

2 327 016,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 14 278 101 zł, z tego:

I. wydatki bieżące12 743 794 zł, w tym:

- Własne 10 416 778

- Zlecone 2 327 016

- Wydatki związane z realizacją zadań wyk. na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 8 089 790 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 904 780

- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 3 185 010

2. dotacje na zadania bieżące 1 268 256

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 260

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 429 488 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 208 000 zł

II. majątkowe w wysokości1 534 307 zł,

- Własne 1 534 307

- Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 534 307

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 31 259 307 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/201/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013

Lp.

Dział

Rozdz.

Paragraf

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok
budżetowy
2013

1

2

3

4

5

6

I. Zadania kontynuowane

1

630

63095

6057,
6059


Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły

1 210 000

II Zadania noworozpoczynane

1

010

01010

6050

Koncepcja docelowego zwodociągowania Gminy Szypliszki ( połączenie systemów wodociągowych Kaletnik, Szypliszki, Podwojponie )

52 000

2

630

63095

6057,
6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Becejły"

32 000

3

801

80101

6050

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Słobódce

40 000

4

700

70005

6050

Przebudowa garażu gminnego

68 000

5

801

80101

6050

Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Słobódce

45 000

6

630

63095

6050

Roboty dodatkowe na plaży w miejscowości Becejły

30 000

7

754

75412

6060

Zakup nożyc dla OSP Szypliszki

15 000

8

720

72095

6067,
6069

Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

17 307

9

600

60016

6060

Zakup sprzętu do utrzymania zimowego chodników i placów gminnych

25 000


Ogółem:

1 534307

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/201/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2013 rok:

Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna.

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji planu.

Na podstawie aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach, gdzie zaistniały oszczędności lub odstępuje się od realizacji wydatku.

Zwiększa się plan wydatków na realizację najważniejszych zadań na 2013 rok, w tym m.in. zakup sprzętu do utrzymania zimowego chodników i placów gminnych.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe