Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.PZD.032.1.60.2013 Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Mielnik, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.260 z późn. zm.) - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przejmuje obowiązki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik o łącznej długości52,439 kmw okresie od01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - według standardów nie niższych niż określone wzałączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia. Poprzez zimowe utrzymanie dróg rozumie się odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik.

2. Wykaz dróg położonych w granicach Gminy Mielnik objętych akcją zimową, określazałącznik nr 1stanowiący integralną część niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Na realizację zadania określonego w § 1 Przejmujący otrzyma od Przekazującego w okresie obowiązywania porozumienia środki finansowe w wysokości30 000,00 zł(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Należność za realizację zadania określonego w § 1 będzie opłacona przez Przekazującego na podstawie wniosku o płatność, składanego przez Przejmującego za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesięcznym okresie prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

3. Do wniosku o płatność Przejmujący dołączy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych przez wykonawców wraz z dokumentami wymienionymi w§5 ust. 3 i 4.

4. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą na konto Przejmującego w terminie 15 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego dokumentów wymienionych w ust. 3.

§ 3. 1. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za prowadzenie akcji odśnieżania w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD) oraz parkingów.

2. Przejmujący zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4. 1. Przekazujący ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji celowej, a w szczególności kontrolowania terminowości realizacji zadania i prawidłowości wykorzystania środków finansowych. Przejmujący zapewni Przekazującemu wgląd w realizację zadania.

2. Jeżeli na podstawie sprawozdania z realizacji zadania lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez przedstawiciela Przekazującego zostanie stwierdzone, że Przejmujący wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących przepisów w tym zakresie, lub pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Przejmujący zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminach i na rachunek wskazany przez Przekazującego. Odsetki zostaną naliczone od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji.

3. W przypadku gdy Przejmujący nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji w wyznaczonym terminie zwrotu Przekazujący podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnej dotacji z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty tych czynności obciążą Przejmującego.

§ 5. 1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są:

- ze strony Przekazującego:Jerzy Czapiuk,

- ze strony Przejmującego:Dariusz Romaniuk.

2. Strony zobowiązują się do monitoringu i kontroli stanu dróg, których zimowe utrzymanie zostało Przejmującemu powierzone.

3. W celu udokumentowania należytego wykonania zadania Przejmujący zobowiązuje się do przedstawienia, po upływie każdego miesiąca realizacji porozumienia, raportu o przejezdności przejętych do zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych określonych w niniejszym porozumieniu, potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach nadzorującego zimowe utrzymanie dróg.

4. W celu udokumentowania pracy sprzętu Przejmujący zobowiązuje się do przedstawienia Przekazującemu zestawienia wykorzystanego w danym miesiącu sprzętu wraz z kopiami kart drogowych lub raportów, potwierdzonymi przez dyżurnych zimowego utrzymania dróg Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

5. Potwierdzenia kart drogowych lub raportów przez dyżurnych Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach odbywać się będą na bieżąco lub maksymalnie po tygodniowym okresie prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Przekazujący upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach do prowadzenia i załatwiania wszystkich spraw wynikających z treści niniejszego porozumienia.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

- 1 egzemplarz dla Gminy Mielnik,

- 1 egzemplarz dla Powiatu Siemiatyckiego,

- 1 egzemplarz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

§ 11. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1. "Wykaz odcinków dróg powiatowych przebiegających w granicach Gminy Mielnik",

2. Załącznik nr 2. "Standardy zimowego utrzymania dróg zamiejskich dotyczące dróg powiatowych powiatu siemiatyckiego w sezonie 2013/2014r. ".

Przejmujący: Przekazujący:

Wójt Gminy Mielnik


Adam Tobota


Skarbnik Gminy Mielnik


Łarysa Kierkowicz

Starosta


Mikołaj Mantur


Wicestarosta


Mariusz Piotr Radziszewski


Skarbnik Powiatu


Walentyna Kwiatkowska


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr OR.PZD.032.1.60.2013
z dnia 14 listopada 2013 r.

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH PRZEBIEGAJĄCYCH W GRANICACH GMINY MIELNIK

objętych Porozumieniem Nr OR.PZD.032.1.60.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku dotyczącym powierzenia zadań związanych z odśnieżaniem wymienionych odcinków dróg powiatowych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

lp.

nr drogi

nazwa drogi

lokalizacja odcinków drogi

nazwa odcinka drogi

lokalizacja odcinka

długość odcinka z podziałem na standardy ZUD

standard ZUD

zestawienie długości odcinków według standardów ZUD

początek

koniec

długość odcinka

od km

do km

km

standard V

standard VI

poza ZUD

km

km

km

km

km

km

1.

1768B

Siemichocze - Wilanowo - droga 1769B

3,805

4,940

1,135

granica gminy Mielnik - Wilanowo

3,805

4,940

1,135

V

1,135

4,940

7,747

2,807

Wilanowo - Koterka

4,940

7,747

2,807

poza ZUD

2,807

2.

1769B

droga 640 - Tokary - Klukowicze - Zubacze - Stawiszcze

0,011

6,511

6,500

droga 640 - granica gminy Nurzec Stacja

0,011

6,511

6,500

V

6,500

3.

1770B

Wilanowo - droga 1769B

0,005

3,290

3,285

Wilanowo - Tokary

0,005

3,290

3,285

V

3,285

4.

1771B

Radziwiłłówka - droga 1765B ( Augustynka )

0,010

4,010

4,000

Radziwiłłówka - granica gminy Nurzec Stacja

0,010

4,010

4,000

V

4,000

5.

1781B

droga 640 - Maćkowicze - Osłowo - Sutno - Niemirów

0,016

20,922

20,906

Kudelicze - Niemirów

0,016

20,922

20,906

V

20,906

6.

1784B

Radziwiłłówka - Mielnik

0,011

4,880

4,869

Radziwiłłówka - Mielnik

0,011

4,880

4,869

V

4,869

7.

1785B

Mielnik - Mętna - Adamowo

0,021

6,921

6,900

Mielnik - Adamowo

0,021

6,921

6,900

V

6,900

8.

1786B

Mielnik - Wajków

0,012

4,856

4,844

Mielnik - Wajków

0,012

4,856

4,844

V

4,844

DŁUGOŚĆ DRÓG I POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW RAZEM:

55,246

SUMA DŁUGOŚCI ODCINKÓW RAZEM :

55,246

52,439

0,000

2,807


Przekazujący:

Starosta

Mikołaj Mantur

Wicestarosta

Mariusz Piotr Radziszewski

Przejmujący:

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr OR.PZD.032.1.60.2013
Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 14 listopada 2013 roku

Wyciąg z Załącznika do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ZAMIEJSKICH

DOTYCZĄCE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SEZONIE 2013 / 2014

STANDARD

OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI
DLA DANEGO STANDARDU

DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU

PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU

OD STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA ZJAWISK

1

2

3

4

V


Jezdnia odśnieżona.

W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.


luźny - do 16 godz.,
zajeżdżony - występuje,
nabój śnieżny - występuje,
zaspy - występują do 24 godz.,


Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych :

gołoledź - 8 godz.
śliskość pośniegowa występuje .

VIJezdnia zaśnieżona .

Prowadzi się interwencyjne
odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypane po odśnieżaniu w
miejscach wyznaczonych przez
zarządcę drogi.


luźny - występuje,
zajeżdżony - występuje,
nabój śnieżny - występuje,
zaspy - występują do 48 godz.,

W miejscach wyznaczonych występują wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu .

Przekazujący:

Starosta

Mikołaj Mantur

Wicestarosta

Mariusz Piotr Radziszewski

Przejmujący:

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe