Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.4464.17.2013 Burmistrza Knyszyna

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Knyszyn

Tekst pierwotny

zawarte w Mońkach pomiędzy

Gminą Mońki z siedzibą w Mońkach, ul. Słowackiego 5a reprezentowaną przez:

Burmistrza Moniek - Pana Zbigniewa Karwowskiego

a

Gminą Knyszyn z siedzibą w Knyszynie, ul. Rynek 39 reprezentowaną przez:

Burmistrza Knyszyna - Pana Andrzeja Matyszewskiego

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/285/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 września 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Mońki prowadzenia zadań oświatowych polegających na zapewnieniu transportu i opieki w trakcie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Opiekuńczego w Downarach gm. Goniądz oraz do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach, Uchwały Nr XXV/188/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 6 września 2013 r. w sprawie przekazania zadań oświatowych z zakresu właściwości Gminy Knyszyn oraz Uchwały Nr XXVI/201/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przekazania zadań oświatowych z zakresu właściwości Gminy Knyszyn.

W celu zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego ośrodka umożliwiającego dzieciom o których mowa w art. 16 ust. 7 w/w ustawy realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego i szkolnego, zgodnie z art. 14a ust. 4 w/w ustawy, strony postanawiają:

§ 1. Gmina Knyszyn powierza, a Gmina Mońki przyjmuje do wykonania zadanie polegające na zapewnieniu w dniach nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego 2013/2014 dowozu i przywozu, a także zapewnienia opiekuna w czasie dowozu i przywozu dwóch uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn, na trasie z domu rodzinnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego w Downarach 52 gmina Goniądz oraz do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, w okresie od 2 września 2013r. do 27 czerwca 2014r.

§ 2. 1. W przypadku, gdy w danym dniu w dowozie będą uczestniczyli uczniowie z Gminy Mońki i uczniowie z Gminy Knyszyn, wówczas Gmina Knyszyn ponosi koszty dowozu za dany dzień w wysokości 119,05 zł brutto.

2. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn w dowozie nie będą uczestniczyli uczniowie z Gminy Mońki, całość kosztów dowozu i przywozu za dany dzień ponosi Gmina Knyszyn w wysokości 282 brutto.

3. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn w dowozie nie będą uczestniczyli uczniowie z Gminy Knyszyn, całość kosztów dowozu i przywozu za dany dzień ponosi Gmina Mońki.

4. Szczegółowe wyliczenie kosztów Gmina Mońki przedstawi Gminie Knyszyn w rozliczeniach za poszczególne miesiące obejmujące okresy:

a) od dnia 2 września 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. - do dnia 27 grudnia 2013 r.,

b) od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. - do dnia 10 kwietnia 2014 r.,

c) od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r. - do dnia 10 lipca 2014 r.

§ 3. 1. Gmina Knyszyn zobowiązuje się przekazać Gminie Mońki kwotę stanowiącą zwrot kosztów na realizację zadania określonego w § 1 w wysokości wyliczonej zgodnie § 2 na zadania obejmujące okresy:

a) od dnia 2 września 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. - w terminie do dnia 30 grudnia 2013 r.,

b) od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. - w terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r.,

c) od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r. - w terminie do dnia 18 lipca 2014 r.

2. Gmina Knyszyn zobowiązuje się przekazać należną kwotę, o której mowa w ust. 1 na rachunek Gminy Mońki numer08 8085 0005 0007 2964 2000 0020.

3. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 1 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Ze strony Gminy Mońki za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Sekretarz Gminy Mońki.

2. Ze strony Gminy Knyszyn za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Sekretarz Gminy Knyszyn.

§ 5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm), ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 6. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie zostało sporządzone w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

3. Porozumienie zawarto na okres do 27 czerwca 2014r.

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Stroną ogłaszającą jest strona dokonująca zwrotu kosztów.

W porozumieniu: W porozumieniu:

Burmistrz


mgr Andrzej Matyszewski


Skarbnik Gminy


mgr Barbara Płońska

Burmistrz


mgr Zbigniew Karwowski


Skarbnik Gminy


mgr Ewa Halina Stolarczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe