Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.103.2013.AK Wojewody Podlaskiego

z dnia 27 listopada 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Krasnopol Nr XXIX/218/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 3. ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Krasnopol Nr XXIX/218/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30 października 2013 r. Rada Gminy Krasnopol podjęła uchwałę Nr XXIX/218/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu, która w dniu 8 listopada 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż wskazany w sentencji niniejszego rozstrzygnięcia zapis został podjęty z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.),w związku z czym w dniu 18 listopada 2013 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jego nieważności.

W kwestionowanym przez organ nadzoru zapisie, Rada Gminy Krasnopol wskazała,
nadzór nad realizacją zadań zleconych Ośrodkowi z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski .

Tymczasem zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, do zadań Wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.

Zawężenie zatem mocą ww. uchwały zakresu przedmiotowego nadzoru Wojewody stanowi w ocenie organu nadzoru istotne naruszenie art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, gdyż jak już wskazano, nadzór sprawowany przez Wojewodę dotyczy wszystkich zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, nie tylko zadań zleconych.

Z uwagi na powyższe, organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowany zapis uchwały narusza w sposób istotny obowiązujący porządek prawny, co czyni zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Gminy Krasnopol

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe