Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 1) ) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112 z późn. zm. 2) ) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z woj. podlaskiego, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2013 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej
z upoważnienia


Wicedyrektor Bożena Karpio

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548 oraz z 2013 r. poz. 885 i 938.

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 196, poz. 1301.


Załącznik do Obwieszczenia Nr 4
Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku
z dnia 26 listopada 2013 r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Z WOJ. PODLASKIEGO, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2013 R. DO 30.09.2013 R.

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot

w tym

Przyczyny umorzenia 1)

Powód umorzenia 2)

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Drynkowski Michał

Białowieża

33.959,00

33.959,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2

Jarmoc Jadwiga

Turośń Kościelna

10.264,00

10.106,00

158,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

3

Gruszfeld Wiesława

Łomża

5.433,00

5.420,00

13,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

4

Kozłowska Halina

Wasilków

5.734,00

5.734,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

5

Langowska Ewa

Łomża

9.821,50

9.800,00

21,50

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

6

Polińska Grażyna

Nowe Aleksandrowo

5.030,00

5.030,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

7

Poliński Stanisław

Nowe Aleksandrowo

5.030,00

5.030,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

8

Rogowski Józef

Jurowce

13.794,00

13.786,00

8,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

9

Rokicki Andrzej

Sokoły

6.300,00

6.300,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

10

Sokołowska Grażyna

Dobrylas

14.205,00

14.182,00

23,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

11

Tarasiuk Ewa

Białystok

7.601,62

4.638,62

2.963,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

12

Wigierski Park Narodowy

Krzywe

8.494,00

8.494,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

2

13

Zysko Dorota

Sokółka

15.602,00

15.547,00

55,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

1) Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.

2) Powód umorzenia: 1) uzasadniony ważny interes podatnika; 2) uzasadniony ważny interes publiczny; 3) ważny interes podatnika i interes publiczny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe