Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/200/13 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dania 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy Knyszyn:

1) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie -708,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1032,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1308,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych wzałączniku Nr 1do niniejszej uchwały:

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:1644,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8. pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych wzałączniku Nr 2do niniejszej uchwały. :

5) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 . pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):996,00 zł

6) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek:

a) do 36 ton włącznie -1632,00 zł

b) powyżej 36 ton- 1872,00 zł

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc -1032,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1668,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012r. poz.3868).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/200/13
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 15 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 2 USTAWY - STAWKI na 2014 R.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1536

1740

13

14

1536

1740

14

15

1536

1740

15

1536

1740

Trzy osie

12

17

1632

1836

17

19

1632

1836

19

21

1632

1836

21

23

1632

1836

23

25

1632

1836

25

1632

1836

Cztery osie i więcej

12

25

1836

2556

25

27

1836

2556

27

29

1836

2556

29

31

1836

2580

31

1836

2580


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/200/13
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 15 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 4 USTAWY - STAWKI na 2014 R.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach)

Stawka podatku
( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1836

1836

18

25

1836

1836

25

31

1836

1836

31

1836

2040

Trzy osie i więcej

12

40

1836

1822

40

1822

2676

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe