Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/151/13 Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2013 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.[1])), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szumowo w roku 2014.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe