Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/180/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013r. poz. 660) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Raczki na 2014 rok, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. (M. P. z 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt. do kwoty 55,20 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/109/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3737).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe