Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/184/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Raczki spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 165) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Raczki spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 listopada 2013 r.

Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Raczki spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej udzielanej ze środków budżetu Gminy Raczki spółkom wodnym.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1) spółce wodnej - rozumie się przez to formę organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku, utworzoną zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.);

2) dotacji - rozumie się przez to pomoc finansową z budżetu gminy, o której mowa w art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145);

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę Raczki;

4) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Raczki;

5) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Raczki spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

§ 3. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy pomoc finansową w postaci dotacji celowej na:

1) dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy;

2) finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy.

2. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania.

§ 4. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 2 jest określona w budżecie Gminy na dany rok.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. Decyzję o przyznaniu oraz wysokości dotacji celowej, w ramach środków określonych w uchwale budżetowej podejmuje Wójt Gminy, na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

§ 6. 1 Wniosek, o którym mowa w § 5 powinien zawierać:

1) pełną nazwę spółki wodnej;

2) adres spółki wodnej;

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego;

4) numer rachunku bankowego spółki wodnej;

5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

6) wielkość wnioskowanej dotacji;

7) szczegółowy opis zadania;

8) termin i miejsce realizacji zadania;

9) przewidywany koszt realizacji zadania ze wskazaniem jego źródła finansowania;

10) podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej;

2) oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie udziału stanowiącego wkład własny;

3) w przypadku wniosku o udzielenie dotacji w zakresie wskazanym w § 3 ust. 2 należy przedstawić dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków zawartych w art. 164 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z poźn. zm.).

§ 7. Wnioski o udzielenie dotacji można składać po wejściu w życie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Raczki spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

§ 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Raczki może wezwać spółkę wodną do ich usunięcia w wyznaczonym czasie.

§ 9. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Gminą a spółką wodną.

Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji

§ 11. Terminy i sposób rozliczenia dotacji celowej oraz zasady i przesłanki zwrotu dotacji regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 888, z poźn. zm.).

§ 12. 1 Rozliczenie dotacji następuję w formie sprawozdania z wykorzystanej dotacji.

2. Wzór sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/184/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe