Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 158/XXXIV/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. (M.P. z 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za dt do kwoty 68,00 zł za dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 105/XXIV/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2012 r. poz.3626).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 814) będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2014 roku wynosi: 69,28 zł. za 1 dt.

Stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wynosić będą:

Dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 dt żyta od 1 ha przeliczeniowego tj. 69,28 zł. x 2,5 dt = 173,20 zł.

Dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 dt żyta od ha fizycznego tj. 69,28 zł. x 5 dt = 341,40 zł.

Rada Gminy, w myśl art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta określonej w wyżej wymienionym komunikacie przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe